Avis legal
El propietari d’aquesta web és: Hotel Sant Jordi, amb domicili a en Carrer de la Grua, 5 07610 - Palma de Mallorca - España, amb CIF B-07612005, telèfon +34 971 26 23 71 i e-mail info@hotelsantjordi.net, inscrita al Registre Mercantil DE {CIUDAD} con les següents dades d’inscripció: tom {Nº TOMO}, Foli {Nº FOLIO}, Full {Nº HOJA}.

Per a més formes de contacte accedeixi a la nostre pàgina de contacte principal.

El codi font, els dissenys gràfics, la informació i continguts que apareixen en aquesta web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial pertanyents al propietari de la web o, en el seu cas, són propietat de persones i entitats terceres, i no poden ser utilitzats sense autorització escrita de les entitats propietàries.

L'usuari única i exclusivament pot utilitzar el material que aquí aparegui per al seu ús personal i privat, sempre que respecti tots els drets de propietat intel·lectual, propietat industrial i altres drets de propietat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva reproducció o qualsevol altre tipus d'utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites; la seva distribució, difusió, així com la seva modificació, alteració, descompilació o emmagatzematge per a qualsevol finalitat.

Les entitats propietàries perseguiran l'incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin.